Kallelse till årsmöte.

Inbjudan/kallelse 

Du kan ladda ner hela inbjudan för utskrift här.

Bäste klubbmedlem!
Härmed kallas du till sedvanliga årsmötesförhandlingar för Kristinehamns pistolklubb lördagen den 2 mars kl 1200 i klubbstugan.

Dagordning presenteras längst ned i detta inlägg. Övriga handlingar, inkl förslag till skjutprogram för 2019, utdelas på mötet . Förslag till skjutprogram kommer även kunna  ses på hemsidan KRPK.se

Eventuella motioner ska vara ordföranden tillhanda senast måndagen den 25 februari. Fullmakter ska vara skriftliga och bevittnade samt ange vem som för talan för vem. Endast medlemmar äger rösträtt.

Årsavgiften för 2019 kommer att faktureras, enligt nedanstående priser.
Senior:      900 kr
Familj:      1100 kr
Passiv:      350 kr

För passiv medlem gäller att man inte kan delta på klubbens skjutningar och ej heller träna på skjutbanan. Några intyg på att man är aktiv medlem i klubben kan heller inte utfärdas, kan vara bra att tänka på vid förnyelse av femårslicenser. Man får inte heller tidningen Nationellt Pistolskytte. Däremot är man i övrigt röstberättigad medlem. Den som under året övergår till att vara aktiv medlem får betala in skillnaden mellan aktiv och passiv i efterskott. Styrelsens önskan är att alla medlemmar ska vara aktiva, men har förståelse för att man under vissa perioder har behov av att vara passiv.

Har du inte fått faktura, betala senast 2019-03-31 på bankgiro 440-1535.

Det bjuds på enklare förtäring direkt efter årsmötet.
Välkomna!

Å styrelsens vägnar
Patrik Renman
ordförande

—————————————

Dagordning för årsmöte 2019-03-02 i Kristinehamns Pistolklubb

 1. Mötet öppnas
 2. Godkännande av fullmakter
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av mötesordförande
 6. Val av mötessekreterare
 7. Val av två justerare
 8. Val av två rösträknare
 9. Föregående mötesprotokoll
 10. Föredragning av verksamhetsberättelsen
 11. Ekonomisk redogörelse
 12. Föredragning av revisionsberättelsen
 13. Beslut om ansvarsfrihet
 14. Verksamhet, skjutprogram för 2019
 15. Beslut om medlemsavgifter
 16. Val av ordförande
 17. Val av styrelseledamöter o suppleanter
 18. Val av revisorer o suppleanter
 19. Val av valberedning
 20. Övriga frågor
 21. Prisutdelning
 22. Årsmötet avslutas