Inbjudan/kallelse

Bäste klubbmedlem!

Härmed kallas du till sedvanliga årsmötesförhandlingar för Kristinehamns pistolklubb lördagen den 29 februari klockan 1200 i klubbstugan.

Ladda ner inbjudan här. Övriga handlingar, inklusive förslag till skjutprogram för 2020, utdelas på mötet.

Förslag till nya stadgar hittar du här.

Här kan du ladda hem styrelsens förslag till skjutprogram.

Eventuella motioner ska vara ordföranden tillhanda senast måndagen den 25 februari. Endast medlemmar äger rösträtt.

Årsavgiften för 2019 kommer att faktureras, enligt nedanstående priser.

Senior: 900 kr

Familj: 1100 kr

Passiv: 350 kr

För passiv medlem gäller att man inte kan delta på klubbens skjutningar och ej heller träna på skjutbanan. Några intyg på att man är aktiv medlem i klubben kan heller inte utfärdas, kan vara bra att tänka på vid förnyelse av femårslicenser. Man får inte heller tidningen Nationellt Pistolskytte. Däremot är man i övrigt röstberättigad medlem. Den som under året övergår till att vara aktiv medlem får betala in skillnaden mellan aktiv och passiv i efterskott. Styrelsens önskan är att alla medlemmar ska vara aktiva, men har förståelse för att man under vissa perioder har behov av att vara passiv.

Har du inte fått faktura, betala senast 2020-03-31 på bankgiro 440-1535.

Det bjuds på enklare förtäring direkt efter årsmötet.

Välkomna!
Å styrelsens vägnar
Jon Christian
ordförande

Dagordning för årsmöte 2020-02-29 i Kristinehamns Pistolklubb

 1. Mötet öppnas
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av två justerare
 7. Val av två rösträknare
 8. Föregående mötesprotokoll
 9. Föredragning av verksamhetsberättelsen
 10. Ekonomisk redogörelse
 11. Föredragning av revisionsberättelsen
 12. Beslut om ansvarsfrihet
 13. Verksamhet, skjutprogram för 2020
 14. Nya stadgar
 15. Beslut om medlemsavgifter
 16. Val av ordförande
 17. Val av styrelseledamöter o suppleanter
 18. Val av revisorer o suppleanter
 19. Val av valberedning
 20. Övriga frågor/inkomna motioner
 21. Prisutdelning
 22. Årsmötet avslutas

Ladda ner inbjudan här.