Loggbok

Loggbok och rutiner för föreningsintyg.

Som de flesta vet så har nu polisen kommit ut med en ny FAP som gäller från och med 2016-07-15.
I den FAPen så regleras polisens rutiner och allmäna råd, som påverkar oss skyttar när vi ska söka licens. Du hittar den nya FAPen om du följer den här länken. Där kan du läsa om de förändringar som gäller kap. 5 gällande ”Synnerliga skäl”.Detta innebär en del för våra skyttar i klubben som ska söka licens, eller förlänga licenser, och en del mer för styrelsen att förhålla sig till. Du kan läsa mer om detta nedan eller till höger.Svenska Pistolskytteförbundet har kommit med riktlinjer om hur vi ska förhålla oss till FAPen.
Du hittar dessa på denna länk.

Vill du fördjupa dig i resterande delar av FAPen, så hittar du den på följande länk. Men som sagt. avsnitt 5 kapitel synnerliga skäl är ändrat enligt ovan.

Vi skyttar måste nu börja föra loggbok över våra skytteaktiviteter.
Så här skriver polisen i FAP:
Sammanslutningen eller medlemmen bör föra en loggbok över skytteaktiviteten.
Av loggboken bör det framgå
– vem uppgifterna avser,
– datum,
– plats,
– skytteaktivitet,
– vilket eller vilka vapen som har använts vid respektive tränings, eller tävlingstillfälle
och
– vem som styrker uppgifterna, t.ex. skjutledarens signatur.
Styrelsens beslut att lämna intyg över aktivitet och skjutskicklighet bör  dokumenteras i ett mötesprotokoll. Genom att  behörig  person undertecknar  föreningsintyget bekräftar styrelsen att  uppgifterna  i föreningsintyget är riktiga.

Tävling och träning räknas som aktivitet som ska kunna visas i loggbok.
För att det ska räknas som träning en träning ska minst femton skarpa skott avlossa mot mål på skjutbana eller motsvarande.
Vid enskilld träning intygar och signerar den enskilde skytten själv i sin loggbok.

Lösning
Styrelsen ålägger skytten att själv föra loggbok över sin skytteaktivitet.
I samband med ansökan om Licens, ska loggboken uppvisas för den som skriver under Föreningsintyg.
Vidare föreslår styrelsen att Skytten ska kopiera sin loggbok, och bifoga sin licensansökan, tillsammans med kopior på tävlingsresultat från interna och externa tävlingar. Detta är inget krav från polisens sida, men vi har märkt att skickar man med det i samband med ansökan, så minskar risken att man får ett brev från polisen efter några veckor, där de begär att få in det i alla fall.
Detta beslut ska skytten själv ta. Föreningen intygar enbart att vi sett loggboken, och att den verkar korrekt ifylld.

För att underlätta för våra skyttar så har föreningen tagit fram ett exempel på loggbok, som ni kan kopiera, printa och använda er av helt fritt.

Loggbok

 

Länk till Loggbok
För att uppfylla kravet på aktivt medlemskap ska sökanden som inte sedan tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning och söker ett första enhandsvapen:

–ha  varit  medlem  i  en skytteklubb i minst sex månader och

–under de senaste sex månaderna ha deltagit i föreningens skjutningar, tränat eller tävlat och/eller representerat föreningen i externa  tävlingar, sammantaget  i  genomsnitt  minst  två  gånger  per  månad.

 

För att uppfylla kravet på aktivt medlemskap ska sökanden som sedan tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning och söker ytterligare enhandsvapen:

–ha  varit  medlem  i  en skytteklubb i minst sex månader och

–under de senaste sex månaderna ha deltagit i föreningens skjutningar, tränat eller tävlat och/eller representerat föreningen i externa  tävlingar, sammantaget i genomsnitt minst en gång per månad.

–   kan visa att han eller hon inom ramen för kravet på aktivt medlemskap  har  tränat  eller  tävlat  minst  två  gånger  under  de  senaste  sexmånaderna  med  respektive  enhandsvapen  som  sökanden redan innehar tillstånd för.

 

För att uppfylla kravet på aktivt medlemskap ska sökanden som sedan tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning och söker förnyelse av ett tillstånd för ett enhandsvapen:

–ha  varit  medlem  i  en skytteklubb i minst sex månader och

–under de senaste sex månaderna ha deltagit i föreningens skjutningar, tränat eller tävlat och/eller representerat föreningen i externa  tävlingar, sammantaget i genomsnitt minst en gång per månad.

–   kan  visa  att  han  eller  hon  har  tränat  eller  tävlat  med  sökt  vapen minst fyra gånger per år de senaste två åren.

Undantag från kravet på aktivitet får göras vid ansökan om förnyat tillstånd att inneha vapen om det finns särskilda skäl, såsom uppehåll på grund av sjukdom, graviditet eller utlandstjänstgöring.