Årsmöte den 19 juni kl. 12:00 – FÖRLÄNGD ANMÄLNINGSTID

Inbjudan/kallelse

Bäste klubbmedlem!

Härmed kallas du till Coronaanpassade årsmötesförhandlingar för Kristinehamns Pistolklubb lördagen den 19 juni klockan 12.00 i anslutning till klubbstugan.
Mötet hålls utomhus så anpassa klädseln efetr rådande väder, tagärna med lämplig stol.

På grund av den pågående Coronapandemin  och för att kunna förbereda mötet på ett Corona säkert sätt måste du göra din anmäla om att närvara  genom att skicka ett mail med ditt namn till www.styrelsen@krpk.se eller SMSa alternativt gör telefonanmälan till Lars Werner på 070 544 80 60 senast den 16 juni 2021.
Ange: Jag kommer/ Jag kommer inte, Namn, Mailadress och Mobilnummer.

Ladda ner inbjudan här. Övriga handlingar, inklusive förslag till skjutprogram för 2021/2022, utdelas på mötet.

Här kan du ladda hem styrelsens förslag till skjutprogram.

Inga motioner hade inkommit till styrelsen inom motionstidens utgång.
För att en övrig fråga ska tas upp måste mötet bifalla att den tas upp med tre fjärdedelars majoritet.

Årsavgiften för 2021 har fakturerats enligt nedan.
Senior: 900 kr
Familjemedlemskap: 1100 kr
Passiv: 350 kr
Dubbelansluten: 500 kr

För passiv medlem gäller att man inte kan delta på klubbens skjutningar och ej heller träna på skjutbanan. Några intyg på att man är aktiv medlem i klubben kan heller inte utfärdas, kan vara bra att tänka på vid förnyelse av femårslicenser.
Man får inte heller tidningen Nationellt Pistolskytte. Däremot är man i övrigt röstberättigad medlem.
Den som under året övergår till att vara aktiv medlem får betala in skillnaden mellan aktiv och passiv i efterskott. Styrelsens önskan är att alla medlemmar ska vara aktiva, men har förståelse för att man under vissa perioder har behov av att vara passiv.

Efter avslutat årsmöte kommer utlottningen av priserna i Funktionärslotteriet 2020 att göras.

Det bjuds på enklare förtäring direkt efter årsmötet.

Välkomna!
Å styrelsens vägnar
Lars Werner
ordförande

Dagordning för årsmöte 2021-06-19 i Kristinehamns Pistolklubb

 1. Mötet öppnas
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av två justerare
 7. Val av två rösträknare
 8. Föregående årsmötesprotokoll
 9. Föredragning av verksamhetsberättelsen
 10. Ekonomisk redogörelse
 11. Föredragning av revisionsberättelsen
 12. Beslut om ansvarsfrihet
 13. Verksamhet, skjutprogram för 2021/2022
 14. Medlemskap i Skyttesportförbundet
 15. Revidering stadgar
 16. Beslut om medlemsavgifter
 17. Val av ordförande
 18. Val av styrelseledamöter o suppleanter
 19. Val av revisorer o suppleanter
 20. Val av valberedning
 21. Övriga frågor/inkomna motioner
 22. Prisutdelning
 23. Årsmötet avslutas

Inbjudan Årsmöte 2021